Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang năm 2019

(15:49 | 22/01/2020)

Năm 2019, Kiên Giang đón 8.780.484 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 105,8% so với kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế 713.291 lượt, tăng 19,5% so cùng kỳ, đạt 111,5% so với kế hoạch năm; khách tham quan khu, điểm du lịch 4.594.670 lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 3.834.607 lượt, tăng 14,1% so với cùng kỳ.

 

Riêng Phú Quốc có 5.106.665 lượt khách tham quan du lịch, tang 26,9% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 671.896 lượt, tang 22,7% so cùng kỳ.

 

Tổng thu từ du lịch đạt 18.595,7 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ; trong đó Doanh thu trực tiếp từ các doanh nghiệp du lịch đạt 8.364,1 tỷ đồng, tăng 31,2% so cùng kỳ.

 

 

 

Chỉ tiêu

NĂM 2019

 

 

Thực hiện Năm

2018

Kế

hoạch

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

So với Kế hoạch

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

8.300.000

8.780.484

113,9

105,8

7.710.930

Khách quốc tế (lượt)

640.000

713.291

119,5

111,5

596.992

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

4.300.000

5.106.665

126,9

118,8

4,023,105

Khách quốc tế (lượt)

580.000

671.896

122,7

115,8

547,698

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

4.400.000

4.594.670

111,4

104,4

4.123.909

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

3.650.000

3.834.607

114,1

105,1

227.338

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

1,7

1,9

110,1

110,1

1,7

Khách quốc tế (ngày/khách)

2,6

2,8

123,0

118,8

2,3

III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng)

17.461,6

18.595,7

114,7

106,5

16.208,1

Doanh thu trực tiếp từ các DN du lịch (tỷ đồng)

6.840

8.364,1

131,2

121,2

6.372,7

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

750

762

107,3

105,0

710

Số phòng (phòng)

23.389

23.389

118,3

103,2

19.764

 

 

Trần Linh