Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 9/2019
(08:39 | 03/10/2019)

 

Trong tháng 9 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 720.019 lượt, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 46.595 lượt, tăng 1,1% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 348.481 lượt, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 346.993 lượt, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Doanh thu 563,2 tỷ đồng, tăng 2% so cùng kỳ.

 

Riêng Phú Quốc có 483.547 lượt khách tham quan du lịch, tăng 12,6% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 44.869 lượt, tăng 2,2% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 523,4 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ.

 

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

8/2019

Ước TH

Tháng 9

2019

Lũy kế từ đầu năm

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

792.314

720.019

6.908.843

113,3

Khách quốc tế (lượt)

48.622

46.595

562.529

123,1

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

508.524

483.547

3.968.336

134,3

Khách quốc tế (lượt)

46.803

44.869

543.433

128,8

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

406.477

348.481

3.775.527

109,2

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

359.445

346.993

2.865.397

115,1

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

1,8

1,7

1,9

107,8

Khách quốc tế (ngày/khách)

2,5

2,6

2,9

116,4

III. Doanh thu (tỷ đồng)

602,8

563,2

6.304,4

135,8

Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

559,9

523,4

5.777,1

136,3

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

726

726

726

142,9

Số phòng (phòng)

22.654

22.654

22.654

142,1

 

Trần Linh