Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 8/2019
(09:56 | 22/08/2019)

Trong tháng 8 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 736.717 lượt, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 46.952 lượt, tăng 4,1% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 386.458 lượt, giảm 2,4% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 329.940 lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Doanh thu 600 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 464.985 lượt khách tham quan du lịch, tăng 4,3% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 44.821 lượt, tăng 4,4% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 557,2 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

7/2019

Ước TH

Tháng 8

2019

Lũy kế từ đầu năm

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

953.255

736.717

6.133.227

112,1

Khách quốc tế (lượt)

51.252

46.952

514.264

125,2

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

548.086

464.985

3.441.250

136,3

Khách quốc tế (lượt)

48.555

44.821

496.582

131,3

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

524.203

386.458

3.407.027

108,8

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

403.022

329.940

2.488.899

112,9

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

1,9

1,8

1,9

109,8

Khách quốc tế (ngày/khách)

2,6

2,6

2,9

116.9

III. Doanh thu (tỷ đồng)

687,4

600,0

5.738,4

140,2

Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

626,2

557,2

5.250,9

193,0

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

726

726

726

142,9

Số phòng (phòng)

22.654

22.654

22.654

142,1

Trần Linh