Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chức năng, nhiệm vụ

Xem với cỡ chữAA

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Du lịch Kiên Giang

(09:20 | 06/09/2020)

 Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc sửa đổi nội dung Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 03/7/2019  của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.


Nhiệm vụ và Quyền hạn
1​

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

  • Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch trung, dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực du lịch ở địa phương.
  • Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Du lịch.
  • Dự thảo văn bản quy định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Sở Du lịch.
​2

Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh:

  • Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về du lịch;
  • Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tố chức, đơn vị thuộc Sở Du lịch và các hội đồng chuyên ngành về du lịch, đề xuât thành lập các hội để phát triển ngành du lịch theo quy định của pháp luật.
​3
Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Du lịch.
​4
Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt.
​5
Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của địa phương theo quy định của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch.
6
Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng họp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điếm du lịch ở địa phương.
7
Tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận khu du lịch địa phương, điếm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận.
​8
Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định của pháp luật.
9
Thẩm định và cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định của pháp luật.
10
Thẩm định và công nhận, công nhận lại, thay đổi hạng, thu hồi hạng 01 sao, 02 sao và hạng 03 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.
​11
Thẩm định, công nhận, công nhận lại, thu hồi quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định của pháp luật.
​12
Tổ chức cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; tổ chức kiểm tra và cấp, cấp lại, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo quy định của pháp luật.
​13
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến du lịch.
​14
Quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô thuyền du lịch ở các điểm du lịch theo quy định của pháp luật.
​15
Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về du lịch.
​16
Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến du lịch ở địa phương.
​17
Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.
​18
Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lễ hội du lịch quy mô cấp tỉnh.
​19
Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
​20
Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
​21
Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.
​22
Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
​23
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.
​24
Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (nếu có); quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có), thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
​25
Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ hàng năm theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
​26
Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
​27
Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
​28
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.