Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chức năng, nhiệm vụ

Xem với cỡ chữAA

Chức năng của Sở Du lịch Kiên Giang

(15:30 | 06/09/2020)


Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc sửa đổi nội dung Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.


 Vị trí và chức năng

1

Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch trên phạm vi toàn tỉnh, các lĩnh vực công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2

Sở Du lịch chịu sự chỉ đạo và quản lý về hoạt động, tổ chức, biên chế của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3

Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch.