Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chức năng, nhiệm vụ

Xem với cỡ chữAA

Chức năng của Sở Du lịch Kiên Giang

(15:20 | 05/10/2017)

Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang.

 Vị trí và chức năng

1

Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch trên phạm vi tỉnh, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2

Sở Du lịch chịu sự chỉ đạo và quản lý hoạt động, tổ chức, biên chế của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3

Sở Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch.