Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữAA

Ban Giám đốc

(15:29 | 05/11/2018)

  GIÁM ĐỐC

  TRẦN CHÍ DŨNG

       0297.3501617

tcdung.dl@kiengiang.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

BÙI QUỐC THÁI

PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN CHÍ THANH

     0297.3671999

 bqthai.dl@kiengiang.gov.vn

       0297.3504567

 ncthanh.dl@kiengiang.gov.vn

 

 

Ban Biên tập