Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữAA

Ban Giám đốc

(16:30 | 23/03/2021)

 

GIÁM ĐỐC

BÙI QUỐC THÁI


                                                   0297.3671999

                                       bqthai.dl@kiengiang.gov.vn

 

 

                            PHÓ GIÁM ĐỐC

                     QUẢNG XUÂN LỤA


               0297.3799961

     qxlua.dl@kiengiang.gov.vn

    PHÓ GIÁM ĐỐC

   NGUYỄN CHÍ THANH


                       0297.3504567 

          ncthanh.dl@kiengiang.gov.vn

 

 


 

Ban Biên tập