Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

(16:32 | 03/02/2021)

 

Thời gian qua, xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), Sở Du lịch quyết tâm thực hiện tốt công tác CCHC và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm từng bước hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại, lấy sự hài lòng của tổ chức và công dân làm thước đo hiệu quả của CCHC. Qua đó, Sở đã đề ra nhiều giải pháp để lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả 07 nhiệm vụ CCHC và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành.

 

Công tác chỉ đạo, điều hành và thông tin tuyên truyền: Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC, đăng ký thi đua chuyên đề và triển khai các kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2020; Tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính đối với các phòng chuyên môn.

 

Cải cách thể chế: Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực Ngành phụ trách để kịp thời tham mưu, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế những nội dung không còn phù hợp hoặc trái quy định của pháp luật, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới.

 

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Thực hiện tốt công tác rà soát, chuẩn hóa TTHC và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung, Quyết Công bố chuẩn hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch. Đồng thời, niêm yết công khai để tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin kịp thời, thuận lợi cho việc thực hiện các TTHC khi có nhu cầu. Hiện nay, Sở Du lịch có 26 TTHC, trong đó lĩnh vực lữ hành có 20 thủ tục, lĩnh vực lưu trú có 01 thủ tục và lĩnh vực dịch vụ du lịch khác có 05 thủ tục. Giai đoạn 2019 - 2020, Sở đã xây dựng và thực hiện phương án đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết cho 06 thủ tục hành chính tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC. Công tác phối hợp giữa Sở Du lịch với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang ngày càng chặt chẽ, nhân viên bưu điện tại Trung tâm được hướng dẫn đầy đủ về quy trình giải quyết, thành phần thủ tục và các quy định của pháp luật có liên quan đến các TTHC tiếp nhận. Kết quả 100% hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở được giải quyết trước thời hạn quy định. Tỷ lệ hài lòng của tổ chức và cá nhân đến thực hiện TTHC của Ngành tại Trung tâm phục vụ hành chính công đạt 100%.

 

 

Nhân viên bưu điện (quầy Sở Du lịch) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang

 

Cải cách tổ chức bộ máy: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Du lịch, qua đó Sở đã sắp xếp, kiện toàn lại vị trí một số cán bộ, công chức phù hợp với năng lực, sở trường đảm bảo tăng hiệu lực, hiệu quả làm việc.

 

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ và đạo đức công vụ để đảm bảo có đủ điều kiện, trình độ và phẩm chất, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức.

 

Cải cách tài chính công: Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định. Thực hiện nghiêm túc khoán chi hành chính và các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc chi tiêu, sử dụng kinh phí được cấp đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu nội bộ Sở Du lịch.

 

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đặc biệt là dịch vụ công mức độ 4; Hiện nay, Sở Du lịch triển khai 24/26 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (đạt tỷ lệ 92,3%), trong đó cung cấp 16/26 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt tỷ lệ 61,5%). Thường xuyên khuyến khích, vận động và hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong năm 2020, tỷ lệ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến 3,4 đạt 100%.

 

Với kết quả đạt được đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác cải cách hành chính của Ngành. Năm 2020, chỉ số cải cách hành chính Sở Du lịch đạt loại xuất sắc, xếp hạng 5/22 sở, ngành cấp tỉnh, tăng 09 bậc so với năm 2019 và sẽ tiếp tục phấn đấu giữ vững những thành tích đã đạt được trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

 

Thời gian tới, Sở Du lịch sẽ tiếp tục thực hiện những giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Ngành như: Rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý của Ngành. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC; Thực hiện kiểm tra công tác CCHC tại các phòng chuyên môn và kiểm tra, theo dõi tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức; Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực theo quy định. Kịp thời công bố, công khai và niêm yết các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc mới ban hành; Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia thủ tục hành chính của Ngành. Thực hiện đúng quy định công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; bố trí sắp xếp công chức đúng vị trí, sở trường, năng lực; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ. Thực hiện tốt quy định về Quy chế chi tiêu nội bộ, kiểm kê và quản lý tài sản công theo quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt xử lý văn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động của cơ quan; Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC, qua đó tiếp tục nâng cao chỉ số cách hành chính của Sở Du lịch./.

 

Nội dung và hình ảnh: Kim Hương