Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Doanh nghiệp du lịch

Xem với cỡ chữAA

CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(17:21 | 21/12/2017)

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1861/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

Với mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, góp phần tạo thuận lợi cho du khách cũng như thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các khu du lịch quốc gia, đặc biệt các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch, khu vực vùng sâu, vùng xa nhưng có tiềm năng du lịch nhằm hình thành các khu du lịch tầm cỡ khu vực và thế giới, có sức cạnh tranh cao, góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.

 

 

Cụ thể phấn đấu đến năm 2020, bảo đảm cơ bản đồng bộ về kết cấu hạ tầng cho 3 - 5 khu du lịch quốc gia, góp phần tạo thuận lợi cho du khách cũng như thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Hỗ trợ đầu tư giao thông, tạo thuận lợi để tiếp cận một số hạ tầng cơ bản và hạ tầng du lịch của 30 khu, điểm du lịch quốc gia.


Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 30.664,551 tỷ đồng (có thể điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 35.000 tỷ đồng). Trong đó, vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương là 3.802,6 tỷ đồng (có thể điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 8.138 tỷ đồng). Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương 1.000 tỷ đồng; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 3.662 tỷ đồng; vốn huy động hợp pháp khác: 22.200 tỷ đồng.


Đối tượng hỗ trợ là các tuyến đường từ trục chính đến khu du lịch, điểm du lịch, địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng; đường trục chính, hệ thống xử lý chất thải trong khu, điểm du lịch; các dự án xây dựng xử lý chất thải, bảo vệ môi trường các khu, điểm du lịch quốc gia; kè hoặc nạo vét lòng hồ để bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch tại các khu, điểm du lịch, địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng.
 

 

Phạm vi thực hiện của Chương trình là các địa phương thuộc địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng; các địa phương, có khu, điểm, tuyến du lịch được xác định tại Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó ưu tiên hỗ trợ cho các tỉnh nghèo, không tự cân đối được ngân sách. 


Các dự án được hỗ trợ phải thuộc danh mục các Khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 và đã có Quy hoạch xây dựng hoặc Quy hoạch tổng thể phát triển các Khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.


Mức hỗ trợ cho từng dự án, ngân sách Trung ương sẽ xem xét hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đối với dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020. Đối với dự án chuyển tiếp đã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2011 - 2015, thì tiếp tục hỗ trợ theo tỷ lệ cũ đã được thẩm định, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành các dự án theo đúng các quyết định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, thì xem xét hỗ trợ theo tỷ lệ quy định trong hợp đồng dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước đối với đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

 

 

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện Chương trình. Tổng hợp và xây dựng kế hoạch trung hạn và hằng năm đối với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình. Chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các chính sách, bảo đảm cho việc thực hiện các mục tiêu Chương trình đề ra. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trong việc phân bổ nguồn lực, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án thuộc Chương trình.


Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình ở địa phương; chịu trách nhiệm phê duyệt, bố trí vốn, quản lý tiến độ và giám sát các dự án thuộc Chương trình bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm và không lãng phí, thất thoát.
 

 

 

Tin và ảnh Trần Linh