Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 03/2020

(13:29 | 23/03/2020)

 

 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong tháng 3 năm 2020 lượng khách đến tham quan du lịch tiếp tục giảm; tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 225.858 lượt, giảm 69,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế 20.081 lượt, giảm 76,3% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 133.182 lượt, giảm 69,1% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 89.371 lượt, giảm 67,3% so với cùng kỳ.

 

Riêng Phú Quốc có 144.227 lượt khách tham quan du lịch, giảm 62,7% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 19.195 lượt, giảm 76,0% so cùng kỳ.

 

Tổng thu từ du lịch đạt 499,9 tỷ đồng, giảm 72,4% so với cùng kỳ; trong đó Doanh thu trực tiếp từ các doanh nghiệp du lịch đạt 395 tỷ đồng, giảm 50,8% so cùng kỳ.

 

Chỉ tiêu

Thực hiện Tháng 02

Ước TH

Tháng 3

Lũy kế từ đầu năm

TH

(Quý I)

So cùng kỳ (%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

545.620

225.858

1.825.666

85,1

Khách quốc tế (lượt)

38.613

20.081

125.065

49,9

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

341.589

144.227

1.116.433

92,4

Khách quốc tế (lượt)

36.489

19.195

116.856

50,2

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

413.016

133.182

1.272.978

105,0

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

125.380

89.371

520.811

63,2

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

2,8

2,5

2,4

115,0

Khách quốc tế (ngày/khách)

4,0

4,7

4,0

128,4

III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng)

858,5

499,9

2.993,7

55,7

Doanh thu trực tiếp từ các DN du lịch (tỷ đồng)

599,8

394,8

1.895,9

78,5

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

762

762

762

100,0

Số phòng (phòng)

23.389

23.389

23.389

100,0

Trần Linh