Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 4/2019

(08:43 | 23/04/2019)

Trong tháng 4 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 771.886 lượt, tăng 6 % so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 68.806 lượt, tăng 25,5 % so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 437.708 lượt, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 302.899 lượt, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Doanh thu 861 tỷ đồng tăng 59% so cùng kỳ.

 

Riêng Phú Quốc có 387.487 lượt khách tham quan du lịch, tăng 18,8 % so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 63.155 lượt, tăng 29,2% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 819 tỷ đồng, tăng 66,5% so với cùng kỳ.

 

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

3/2019

Ước TH

Tháng 4

2019

Lũy kế từ đầu năm

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

735.408

771.886

2.916.423

118,3

Khách quốc tế (lượt)

84.893

68.806

319.529

142,0

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

386.307

387,487

1.595.824

158,7

Khách quốc tế (lượt)

80.042

63.155

295.789

145,8

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

431.537

437.708

1.650.425

111,6

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

273.621

302.899

1.126.403

120,0

II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách)

2,2

2,1

2,1

114,2

Khách quốc tế (ngày/khách)

3,7

4,3

3,4

122,0

III. Doanh thu (tỷ đồng)

803,2

861

3.275

163,7

Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

764,9

819

3.120

168,6

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

726

726

726

142,9

Số phòng (phòng)

22.654

22.654

22.654

142,1

 

 

Trần Linh