Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 3/2019

(07:05 | 18/03/2019)

 

KHÁCH DU LỊCH ĐẾN KIÊN GIANG THÁNG 3/2019

 

 

Trong tháng 03 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 754.725 lượt, tăng 3,5 % so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 84.653 lượt, tăng 50,6 % so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 428.394 lượt, giảm 11,8% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 294.482 lượt, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Doanh thu 816,7 tỷ đồng tăng 72,7% so cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 496.273 lượt khách tham quan du lịch, tăng 96,6 % so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 79.197 lượt, tăng 54,7 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 783,3 tỷ đồng, tăng 79,6% so với cùng kỳ.

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

02/2019

Ước TH

Tháng 03

2019

Lũy kế từ đầu năm

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

886.431

754.725

2.163.854

124,5

           Khách quốc tế (lượt)

87.410

84.653

250.483

147,1

   Trong đó: Phú Quốc(lượt)

451.884

496.273

1.318.303

194,1

           Khách quốc tế (lượt)

81.606

79.197

231.789

150,5

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

543.112

428.394

1.209.574

115,2

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

301.472

294.482

844.365

129,3

II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách)

1,9

2,0

2,0

101,3

           Khách quốc tế (ngày/khách)

2,7

2,8

2,8

99,0

III. Doanh thu (tỷ đồng)

872,3

816,7

2.427,5

166,3

           Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

835,1

783,3

2319,0

170,7

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

726

726

726

142,9

                 Số phòng (phòng)

22.654

22.654

22.654

142,1

 

 

Trần Linh