Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 01/2019

(09:31 | 24/01/2019)

KHÁCH DU LỊCH ĐẾN KIÊN GIANG THÁNG 01 NĂM 2019

Trong tháng 01 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 550.014 lượt, tăng 42,2 % so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 57.965 lượt, giảm 1,7% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 250.005 lượt, tăng 41,9% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 274.037 lượt, tăng 39,0% so với cùng kỳ. Doanh thu 663,3 tỷ đồng tăng 32,7% so cùng kỳ.

 

Riêng Phú Quốc có 376.111 lượt khách tham quan du lịch, tăng 57,5% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 52.392 lượt, giảm 0,1 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 628,8 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ.

 

 

 

Chỉ tiêu

Kế

hoạch

2019

Năm 2019

Ước

TH

Tháng 01

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

8.300.000

550.014

142,2

           Khách quốc tế (lượt)

640.000

57.965

98,3

   Trong đó: Phú Quốc(lượt)

4.300.000

376.111

157,5

           Khách quốc tế (lượt)

580.000

52.392

99,9

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

4.400.000

250.005

141.9

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

3.650.000

274.037

139,0

II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách)

1,8

1,9

78,8

           Khách quốc tế (ngày/khách)

2,6

2,6

83,1

III. Doanh thu (tỷ đồng)

6.840

663,3

132,7

           Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

5.900

628,8

134,5

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

750

710

139,8

                 Số phòng (phòng)

21.000

19.764

124

 

Trần Linh