Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

Khách du lịch đến Kiên Giang năm 2020

(13:51 | 18/01/2021)

 

Năm 2020, Kiên Giang đón 5.376.720 lượt khách đến tham quan du lịch, giảm 38,8% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 57,6% so với kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế 173.953 lượt, giảm 75,6% so cùng kỳ, đạt 23,2% so với kế hoạch năm; khách tham quan khu, điểm du lịch 2.898.896 lượt, giảm 36,9% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 2.390.318 lượt, giảm 37,7% so với cùng kỳ.

 

Riêng Phú Quốc có 3.545.963 lượt khách tham quan du lịch, giảm 30,6% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 160.686 lượt, giảm 76,1% so cùng kỳ.

 

Tổng thu từ du lịch đạt 7.867,1 tỷ đồng, giảm 57,7% so với cùng kỳ; trong đó Phú Quốc đạt 5.617 tỷ đồng, giảm 61,4% so cùng kỳ.

 

 

 

Chỉ tiêu

NĂM 2020

 

 

Thực

hiện

Năm

2019

Kế

hoạch

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

So với Kế hoạch

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

9.330.000

5.376.720

61,2

57,6

8.780.484

Khách quốc tế (lượt)

750.000

173.953

24,4

23,2

713.291

Trong đó: Phú Quốc(lượt)

5.500.000

3.545.963

69,4

64,5

5.106.665

Khách quốc tế (lượt)

715.000

160.686

23,9

22,5

671.896

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

4.736.000

2.898.896

63,1

61,2

4.594.670

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

4.234.000

2.390.318

62,3

56,5

3.834.607

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

1,9

2,4

127,2

126,0

1,9

Khách quốc tế (ngày/khách)

2,9

4,0

141,5

139,4

2,8

III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng)

20.041,2

7.867,1

42,3

39,3

18.595,7

Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng)

15.564.1

5.617,0

38,6

36,1

14.537,6

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

790

792

103,9

100,3

762

Số phòng (phòng)

23.700

25.670

109,8

108,3

23.389

 

 

Trần Linh